Wie zijn de PH&LF RailRoad Association

Waarom modulebouw?

Waarom Noord-Amerikaanse Spoorwegen?

Wat is Ntrak?

Vrienden van de PH&LF

Who is the PH&LF RailRoad Association

Why the modular concept?

Why North American Railroads?

What is Ntrak?

Friends of the PH&LF

Wie zijn de PH&LF RailRoad Association

 

Het hoofddoel van de PH & LF RailRoad Association is de bouw van een modelspoorbaan naar Amerikaans voorbeeld in schaal N (1:160) op basis van de oNetrak-, twiNtrak- en Ntrak standaarden (Amerikaans modulair systeem). Dit is ons hoofddoel, maar we hebben ook een aantal andere doelstellingen:

·       Gezamenlijk op een leuke manier deze hobby tot uitvoer brengen.

·       Deelname aan model(spoor)beurzen in binnen– en buitenland.

·       Samen met andere Ntrak’ers 3 of 4 keer per jaar een grote module baan in Nederland opzetten.

·       Uitwisselen van kennis en informatie met betrekking tot het Noord-Amerikaanse (model)spoor.

 

De leden van de PH&LF hebben minimaal vijf dingen gemeenschappelijk: 

1.     voorliefde voor Noord-Amerikaanse spoorwegen

2.     modelspoorbouw als hobby

3.     het willen bouwen van modules naar Amerikaans voorbeeld op basis van oNetrak, Ntrak en/of TwinTrak standaard

4.     modelspoorbouw in schaal N

5.     de modelspoorhobby willen delen met anderen

 

Als je de bovenstaande punten allemaal hebt is de PH&LF wellicht iets voor jou.

 

De PH&LF RailRoad Association is in juli 2001 met vier enthousiaste modelspoorders uit de regio Haarlem begonnen. Alle vier wilden graag iets met Noord-Amerikaans modelspoor in schaal N gaan doen. Omdat sommige al een H0 baan thuis hebben of beperkte ruimte thuis is besloten om volgens de Ntrak normen modules te gaan maken.

Het grote voordeel van modules is dat je geheel onafhankelijk thuis aan de module modelspoorbaan kan werken.

 

De PH&LF heeft inmiddels leden over het land verspreid in de provincies Drenthe, Groningen, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het is behalve een informele club die modules maakt tevens een platform voor liefhebbers van Noord-Amerikaanse (model)spoor. De PH&LF heeft geen clubhuis maar komt wel regelmatig in grotere of kleinere groepen bij elkaar. Uiteraard is het geen verplichting bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn.  Minimaal vier keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij de bouwers van de modules en andere geďnteresseerden bij elkaar komen en een module-baan opbouwen. Dit vindt plaats bij openbare beurzen of op een “gesloten” locatie zonder publiek. 

 

Het lidmaatschap van de PH&LF bedraagt € 15,00 per jaar. Het streven is om de contributie zo laag mogelijk te houden. De PH&LF heeft liever dat er euro’s in de hobby worden gestoken dan in contributie. Mocht je interesse hebben dan horen wij graag van jou.

Who is the PH&LF RailRoad Association

 

The main goal of the PH&LF RailRoad Association is building a modelrailroad based upon North-American prototype in N Scale (1:160) according to the oNetrak-, twiNtrak- and Ntrak standards (American modular system). This is our main goal, but we also have some other goals:

·          Enjoying modelrailroading with others

·          To participate in modelrailroad shows in the Netherlands and abroad.

·          Together with other Ntrakkies put up a layout three of four times a year.

·          Exchange of skills and knowledge of the North American (model)Railroading.

 

The members of the PH&LF have at least five characteristics in common: 

1.     the love for North-American railroading

2.     modelrailroading as a hobby

3.     the wish to built modules according to North american prototype based upon oNetrak, Ntrak and/or TwinTrak standard

4.     N scale modelrailroading

5.     the wish to share the modelrailroading hobby with others

 

If you can check the five boxes, chances are that you could be a PH&LF member.

 

The PH&LF RailRoad Association started in the Haarlem, Netherlands, region with four modelrailroad enthousiasts on July 6 2001. All four wanted to start a North American modelrailroad in N scale. As some of them allready had a H0 scale layout at home or had a lack of space at home, they decided to built modules according to the Ntrak standards

The big advantages of modules is that everyone can built seperatly their pasrt of the modular layout, but at the same time. 

 

Today, the PH&LF has members all over the Netherlands in the provinces of Drenthe, Groningen, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Besides the fact that the PH&LF is an informal club which makes modules, it is also a platform for fans of North American (model)railroading. The PH&LF doesn't have its own meeting place, but gathers in larger or smaller settings at one of the members houses on a regular basis. At least four times a year a meeting takes place where the members can show their modules in a layout together with other non-members. This can be at public shows or a more "privat"show

 

Membership of the PH&LF is € 15,00 a year. We want to keep the fees low, the PH&LF prefers that the money is spend on the hobby rather then the fees. If you are interested, please let us know.

Waarom modulebouw?

 

De belangrijkste redenen voor modulebouw zijn:

·        Thuis geen of een beperkte ruimte voor een vaste baan.

·        De mogelijkheid om samen met anderen een hele grote baan samen te stellen die thuis nooit mogelijk zou zijn.

·        Als (klein) project naast een huidige thuisbaan. Je kunt  eens een andere spoorwegmaatschappij/land kiezen zonder een complete baan te hoeven bouwen.

·        Het kunnen presenteren van je modelbaan elders aan anderen.

·        De flexibiliteit: de baan is iedere keer anders samen te stellen.

·        Je kunt individueel bouwen maar ook anderen binnen een Ntrak groep raadplegen en met hen ervaringen uitwisselen.

Why the modular concept?


The main reasons for module construction are:

·         No or limited space at home for a permanent layout.

·         The opportunity to work with others, to set up a big layout that wouldn't be possible at home.

·         As a (small) project alongside a current layout at home. You can choose a different railroad company / country without having to build a complete new layout.

·         Being able to present your layout to others elsewhere.

·         Flexibility: The layout can be different every time it is set up.

·         You can build individual but you can share experiences with or consult fellow modelrailroaders within the club.

Waarom Noord-Amerikaanse Spoorwegen?

 

De Noord-Amerikaanse spoorwegen hebben diverse interessante punten waarmee ze zich onderscheiden van de Europese spoorwegen:

·        Rollend materieel, typisch Noord-Amerikaans: groter, breder, langer.

·        Treinsamenstellingen, treinen met meer dan 100 wagons zijn geen uitzondering.

·        Het Noord-Amerikaanse landschap biedt afwisseling, van bosrijk tot prairies en van dorpen tot skyscrapers

·        Door de keuze van N-spoor, in combinatie met modules, is het rijden van lange treinen makkelijker te realiseren dan in andere schalen.

Why North American Railroads?


The North American railroads have several interesting points that sets them apart from European railways:

·          Rolling stock, typical North American: bigger, wider, longer.

·          Train compositions, trains with more than 100 cars are no exception.

·          The North American landscape offers variety, from forest to prairies and from villages to skyscrapers

·          With the N-scale modules, driving long trains is easier to achieve than in other scales.

Wat is Ntrak?

 

Ntrak is een modelspoor module standaard in spoor N waarbij voor 99,9% Noord-Amerikaanse spoorwegen worden nagebouwd. Eind jaren ‘70, begin jaren ‘80 is door de contactgroep NMRA Nederland het modulaire systeem in Nederland geďntroduceerd. Deze modules waren gebaseerd op de Ntrak standaarden (zie www.ntrak.org) zoals die rond 1973 in de Verenigde Staten (Californië) waren ontstaan.

 

Het modulaire systeem heeft zich in Nederland in de jaren daarna sterk ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn o.a. Nedtrak en M-track. Op de grote beurzen zoals Eurospoor in Utrecht en Rail + Modelbouw in Den Bosch zijn vele binnen- en buitenlandse verenigingen te vinden met hun uit modules opgebouwde modelbanen. Deze banen hebben hoofdzakelijk de Nederlandse, Duitse en Zwitserse spoorwegen als voorbeeld.

 

Een zeer belangrijk punt bij modulebouw is uiteraard de standaardisatie van de maatvoering en elektrische verbindingen. Op dit vlak hebben de ontwikkelingen ook niet stilgestaan. In Nederland is na de start met de Ntrak standaarden op den duur een aangepaste maatvoering ontstaan waarbij tevens de Noord-Amerikaanse spoorwegen als voorbeeld meer en meer naar de achtergrond verdween. Overigens is daar niets mis mee. Echter de Nederlandse Ntrak-tak is daarmee ook verdwenen. De PH&LF  is sinds juli 2001 gestart om Ntrak in Nederland te herintroduceren en met succes zoals op deze website is te zien. Daarnaast heeft de PH&LF de oNetrak en twiNtrak standaard geintroduceerd in Nederland.

 

De reden dat de PH&LF de Ntrak standaarden als norm neemt in plaats van de Nedtrak standaarden is uiteraard een bewuste keuze. De aanhangers van de Ntrak standaarden hebben allemaal de Noord-Amerikaanse spoorwegen als voorbeeld en daarmee vergroot het de mogelijkheid om met andere (buitenlandse) Ntrak organisaties of personen met Ntrak modules, gezamenlijk een baan op te bouwen. 

 

De PH&LF heeft diverse keren deelgenomen aan meetings van Ntrak Duitsland.

 

What is Ntrak?


Ntrak is a modular modelrailroad standard in N scale with 99.9% of the modules representing North american railroading. Ntrak was introduced in the late 70s and early 80s by the NMRA Netherlands Contact Group in the Netherlands. These modules were based on the Ntrak standards (see www.ntrak.org) which originated  from the United States (California) in the year 1973.
The modular system in the Netherlands has developed strongly in subsequent years. Examples are e.g. Nedtrak and M-Track. On the major modelrailroading events in the Netherlands such as Eurospoor in Utrecht and Rail in Den Bosch, Leiden en Houten , many national and international modelrailroading clubs put up modular layouts. These layouts mainly respresent Dutch, German and Swiss railroads.

A very important point in module construction is of course the standardization of dimensions and electrical connections. There have been a couple of developments in this area. In the Netherlands e.g. the Ntrak standard evolved into the Nedtrak standard and with this change the American prototype changed into Dutch and German railroads which are modeled. Off course, there is nothing wrong with that. However, the Dutch Ntrak division with the American railroads as subject  disappeared over the years. The PH&LF started on July 6 2001 to reintroduce Ntrak in the Netherlands and did this successfully as can be seen on this website. In addition, the PH&LF oNetrak and twiNtrak standard introduced in the Netherlands.

The reason the PH&LF choose for the Ntrak standards is obviously a conscious choice. The supporters of the Ntrak standards have all North American railroads as an example and thus enhances the possibility to set up modular layouts together with other (foreign) organizations or individuals with Ntrak modules.

The PH&LF has participated in meetings of Ntrak Germany several times .

Vrienden van de PH&LF

Graag nodigen wij je uit om ook eens een kijkje te nemen op de onderstaande websites van vrienden van de PH&LF:

Friends of the PH&LF

We like to invite you to take a look at the websites below of the friends of the PH&LF 

W&S RAILROAD ASSOCIATION

GERMANTRAK

RAIL

FREEBIT

ATSF N SCALE MODELS

NTRAK USA

EUROSPOOR

HARLAAR

NEDERLANDSE MODELSPOORFEDERATIE

BLACK DIAMONDS

NEDERLANDSE MODELSPOORDAGEN

Copyright © 2020  Last update: 2 december 2020