Wat is twiNtrak?

 

 

 

Na een aantal jaar binnen de PH & LF met een meerderheid aan oNetrak modules wensten twee leden een dubbelsporige module standaard die een nieuwe dimensie zou toevoegen aan de oNetrak baan en die de mogelijkheid gaf de vele dubbelsporige hoofdlijnen in Noord-Amerika na te bootsen. Deze nieuwe standaard werd twiNtrak. Net als de oNetrak modules, hebben de modules een lengte van een meervoud van n Amerikaanse foot, zodat gebruikelijke lengtes 30,5 cm, 61 cm 91,5 en 122 cm zijn. De lengte van 91,5 is de meest voorkomende vanwege de handzaamheid en de redelijke lengte. De diepte  is standaard van 40 cm. Het buitenste hoofdspoor ligt vanuit de achtergrond gezien op 21,5 cm en het binnenste hoofdspoor ligt op 18,5 cm vanuit de achterkant. De radius van het binnenste spoor op hoek modules moet ten minste 70 cm zijn. De eigen module(set) moet worden verbonden met andere modules door verbindingsrails van 12,55 mm waarbij op de eigen module een lengte van de helft daarvan ligt. De overgang tussen de sporen binnen de eigen module sets mogen koude verbindingen zijn.

What is twiNtrak?  

 

 

After a couple of years within the PH&LF with a majority of oNetrak modules, two members wanted a double track module standard which would add an new dimension to the oNetrak operations and would represent the many two track mainlines in North America. This new standard is called twiNtrak. The modules have the same lnghts as the oNetrak modules and also have a length of a plural of one foot, so common lengths are  1 foot, 2 feet, 3 feet and 4 feet, whereas 3 feet is the most common because of the handiness and the reasonable length. The depth is a standard of 40 cm . The outside mainline track should be at the end of the module(set) 21,5 cm from the back of the module, the inner mainline should be 18,5 cm from the back of the module. The radius of the track on corner modules should be at least 70 cm. The own module(set)s should be connected with other modules through connecting tracks of 4,94 inch of which half of this lenghts is on the own module. The connecting tracks within the own module sets may be cold connections.

 

Huidige PH&LF twiNtrak modules Current PH&LF twiNtrak modules

Meesville

The Wooden Church

NYC - PRR crossing

Barnesboro

Appalachian

Meesville

 

Meesville is een kleine stad ergens in het oosten van de USA. Ergens begin 19e eeuw heeft een Nederlandse emigrant genaamd Mees zich hier gevestigd. De plaats is sindsdien langzaam gegroeid tot wat het nu in de jaren zestig van de 20e eeuw is. Meesville ligt aan de dubbelsporige hoofdlijn van de New York Central Railroad tussen New York en Chicago. Hoewel het passagiers verkeer de laatste jaren is afgenomen en een aantal passagierstreinen niet meer halt houden in Meesville wordt het station nog wel gebruikt. Naast wat kortere door E7s en E8en getrokken passagierstreinen die er stoppen wordt het station voor het lokale verkeer bezocht door RDCs. 

 

De lokale economie draait op een aantal kleinere bedrijven die deels spooraansluiting hebben vanuit het station. En van die bedrijven is McClouds, een bedrijf dat al sinds 1865 bestaat en hoofdzakelijk hoefijzers maakt voor paarden van de bereden politie in (de staat) New York. Een andere grote werkgever is Canadian Dry dat de welbekende frisdrank produceert. 

 

Typerend voor Meesville is New York Central street die grotendeels parallel loopt aan de spoorlijn en daar ook haar naam aan ontleent. In deze straat vind je diverse winkels, o.a. van de grote keten Woolworths, een bank, een hotel en een bioscoop, dat in Art-Deco stijl is gebouwd. Het hotel en Jays bar & Grill hebben beide betere tijden gekend toen Meesville voor veel zakenlieden nog een prettige tussenstop was op de langere reizen. Overigens bijzonder is de volgens B&O stijl gebouwde seinhuis dat in Meesville staat. 

 

Bij de kruizing van New York Central street en Meesville Mainstreet is de brandweer kazerne.

 

Meesville bestaat uit drie modules van ieder 91,5 cm bij 40 cm. In de toekomst komt daar nog een extra module van 91,5 cm bij aangezien diverse bedrijven een aanvraag ingediend hebben om zich in Meesville te vestigen met de mogelijkheid tot een spooraansluiting.

 

De meeste gebouwen zijn geheel zelf gebouwd, sommige van alleen een foto, van andere had ik van het internet tekeningen.

 

Lars-Erik

Meesville.jpg (289536 bytes)

Meesville

 

Meesville is a small town somewhere in the eastern USA. Sometime early 19th century, a Dutch immigrant named Mees settled here. The place has since gradually grown into what it is now in the sixties of the 20th century. Meesville is located at the two-track main line of the New York Central Railroad between New York and Chicago. Although passenger traffic has declined in recent years and some passenger trains no longer stop at Meesville, the passanger station is still used. Besides shorter passenger trains pulled by E7 and E8'en which stop at the station, the station is regulary visited by RDCs.


The local economy is supported by some smaller companies that have a rail connection near the railroad station. McCloud is one of those companies, a company that exists since 1865 and mainly makes horseshoes for horses of the mounted police in (the state of) New York. Another major employer is the Canadian Dry which produces the well soda.


Typical of Meesville is New York Central Street that is situated next to the mainline from which it derives its name. In this street you will find several shops, including the great chain of Woolworth's, a bank, a hotel and a cinema, an Art Deco style building. The hotel and Jay's Bar & Grill both have seen better days when Meesville for many businessmen still was a pleasant stopover on longer journeys. Special in Meesville is the B & O style signal box.


At the junction of Central New York Street and Meesville Mainstreet you will find the fire station.

Meesville comprises of three modules of each 91.5 cm by 40 cm. In the future, there will be an additional module of 91.5 cm because several companies have filed an application  to settle in Meesville with the possibility of a rail connection.

 

Most of the structures are scratchbuilt. some are build with only a photograph as a reference, from other buildings I had drawings from the internet.

 

Lars-Erik

The Wooden Church

 

Om twiNrak te kunnen aansluiten aan de oNetrak modules zijn er overgangsmodules nodig. De eerste daarvan is The Wooden Church. De kerk is nagebouwd op basis van tekeningen van de Congregational Church in Rocky Hill in Hartford County, Connecticut. De enige afwijking van het orgineel is het spitse dak op de toren. 

 

Voor de kerk komt net een bruidspaar aan voor de kerkelijke inzegening van het huwelijk. Dit heeft echter weinig aandacht van de koeien die aan de andere kant van de spoorlijn rustig staan te grazen naast een uitgedroogde poel.

 

De module is 45,75 cm (1,5 feet) lang en 40 cm diep.

 

Lars-Erik

 

The Wooden Church

 

In order to connect the twiNtrak modules with the oNetrak modules, transition modules are necessary. The first transition module is The Wooden Church. The church was constructed from drawings of the Rocky Hill Congregational Church in Hartford County, Connecticut. The only deviation from the original is the pointed roof of the tower.

In front of the church a couple just arrived for the religious ceremony of marriage. However, this has little attention from the cows on the other side of the tracks as they are quietly grazing beside a dried pool.

The module is 45.75 cm (1.5 feet) long and 40 cm deep.

 

Lars-Erik

NYC - PRR crossing NYC - PRR crossing
Barnesboro Barnesboro
Appalachian Appalachian
Copyright 2011 Last update: 19 december 2014